Giỏ hàng

Máy tề biên, chia khổ

Chức năng chính là cán lằn, cắt biên giấy tấm và chia khổ